Zásilky přepravované s PPL

Zboží zasíláme prostřednictvím smluvního přepravce firmy PPL CZ s.r.o.

Při expedici zboží je automaticky odesláno číslo zásilky na Váš kontaktní email. Toto číslo umožní sledovat Vaši zásilku na stránkách přepravce: www.ppl.cz.
Přestože se přepravce snaží doručit vše v bezvadném stavu, může se ve výjimečných případech stát, že dojde k poškození zásilky. V takovém případě je nutné postupovat následovně:

Evidentně poškozená zásilka - odmítnete převzetí
O této skutečnosti informujte neprodleně obchodní oddělení firmy VIAKOM CZ s.r.o., které Vám zajistí odeslání nové zásilky a zároveň vyřeší reklamaci s PPL.

Evidentně poškozená zásilka - převezmete s výhradou
V případě převzetí vizuálně poškozené zásilky od PPL musíte ihned nahlásit poškození balíku přímo řidiči a sepsat s ním na místě do přepravního listu převzato s výhradou. O této skutečnosti neprodleně informujte obchodní oddělení firmy VIAKOM CZ s.r.o. na email obchod@viakom.cz.

Poškozené zboží v zásilce - postup pro uplatnění reklamace
V případě, že se po otevření zásilky objeví mechanicky poškozené zboží přepravou, musíte nejpozději do 3 pracovních dnů kontaktovat písemně reklamační oddělení firmy PPL pro uplatnění reklamace, nejlépe emailem na Vaše depo PPL a v kopii na obchod@viakom.cz. Nedodržíte-li tuto lhůtu stanovenou přepravní firmou, nebude Vám reklamace k naší lítosti uznána. Dále musíte vytvořit fotodokumentaci kompletní zásilky, vč. detailu poškozeného zboží a detailu čísla zásilky. Po pořízení průkazné fotodokumentace můžete pouze vyjmout zboží, které je v pořádku, ale obalový materiál a samotné poškozené zboží musíte dát stranou do příjezdu reklamačního technika PPL. Reklamační technik PPL Vás sám kontaktuje do 3 pracovních dnů od nahlášení reklamace. Po zdokumentování reklamačním technikem, odešle PPL (nikoliv zákazník) zboží zpět do firmy VIAKOM CZ s.r.o. Náhradu škody dále již řeší PPL přímo s firmou VIAKOM CZ s.r.o. Náhradní zboží za poškozené Vám dodáme až po dodání fotodokumentace a potvrzení o uplatnění reklamace u PPL.
Obchodní podmínky PPL - výňatek pro reklamaci zásilky platné od 25.5.2018

Článek XIV. Reklamace a uplatnění nároku na náhradu škody vzniklé na přepravované zásilce
1. Příkazce je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou přepravované zásilky.
a) Poškozením se rozumí změna stavu, tj. změna jakosti, rozměrů, struktury, stálosti, složení věcí tvořících zásilku, kterou je možno odstranit opravou, nebo taková změna stavu, kterou sice nelze odstranit opravou, ale přesto je věc použitelná k původnímu účelu.
b) Zničením se rozumí taková změna stavu věcí tvořících zásilku, kterou nelze odstranit opravou, a věc nelze dále používat k původnímu účelu.
2. Škoda představuje:
a) v případě poškození zásilky přiměřené náklady na opravu, které jsou nutné pro uvedení zásilky do původního stavu, včetně nákladů na rozebrání a sestavení věci. Od těchto nákladů se odečte cena zpeněžitelných a využitelných zbytků nahrazovaných částí. Pokud se poškozená zásilka neopraví a je použitelná k původnímu účelu i s poškozením, potom má příkazce nárok na náhradu škody ve výši rozdílu cen zásilky před poškozením a po vzniku škody. Cena poškozené zásilky je částka stanovená odborným posudkem, případně čistý výtěžek z prodeje poškozené zásilky, pokud zasílatel s prodejem souhlasí,
b) v případě zničení nebo ztráty zásilky skutečnou hodnotu zásilky v době převzetí zásilky k přepravě, případně její části, pokud se ztratí nebo zničí jen její část.
3. Reklamaci je nutno uplatnit písemně u zasílatele, a to v místně příslušném depu zasílatele, kde příkazce objednal přepravu zásilky, jejíž přepravy se reklamace týká.
4. Příkazce je povinen zajistit při převzetí zásilky příjemcem provedení kontroly, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při přejímce zjištěny zjevné vady, odpovídá příkazce za to, aby tato skutečnost byla oznámena písemně v okamžiku doručení.
5. Příkazce je povinen zajistit oznámení skrytého poškození zásilky zasílateli bez odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena, a vyžádat si sepsání zápisu o škodě.
6. V případě produktů Firemní paleta a Soukromá paleta je příkazce povinen doložit zasílateli povahu a rozsah škody na zásilce poskytnutím obrazové dokumentace do 10 pracovních dnů ode dne doručení zásilky.
7. V obou případech (podle odst. 5 a 6 tohoto článku obchodních podmínek) má zasílatel právo přesvědčit se o skutečném stavu poškození či částečné ztrátě zásilky. Z těchto důvodů je příkazce povinen zajistit, aby se zásilkou nebylo jakkoli manipulováno a aby byl zachován obal zásilky, ve kterém mu byla zásilka doručena. Ze stejného důvodu nesmí být zásilka bez souhlasu zasílatele likvidována nebo přepravována na jiné místo.
8. Pokud příkazce nesplní včas své povinnosti dle odst. 4 až 6 tohoto článku obchodních podmínek, má zasílatel právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody.
9. U poškozených zásilek je příkazce, příjemce i odesílatel povinen umožnit ohledání zásilky také zástupci pojišťovny zasílatele.
10. Příkazce je povinen zajistit vydání poškozené zásilky zasílateli v okamžiku, kdy zasílatel příkazci sdělil, že odpovědnost za škodu uznává a že škodu v plném rozsahu uhradí. Tato povinnost se uplatní pouze v případě, že náhrada škody odpovídá hodnotě zásilky.
11. Reklamace škody vzniklé na zásilce musí být uplatněna bez zbytečného odkladu poté, kdy byla zjištěna, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě. Reklamaci je oprávněn u zasílatele uplatnit pouze příkazce. V případě, že pojišťovna zasílatele uplatňuje regresní nárok vůči třetí straně, je příkazce povinen uplatnit reklamaci nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu byla zasílatelem tato skutečnost oznámena, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zásilky k přepravě.
12. K reklamaci musí být přiloženy doklady o vzniku škody během přepravy, její povaze a rozsahu a o výši skutečné škody ve lhůtě stanovené v odst. 11 tohoto článku obchodních podmínek. Vznik škody na přepravované zásilce se prokazuje zápisem o škodě. Vyčíslení skutečné škody musí být doloženo věrohodným daňovým dokladem či fakturou, za které byly předměty nebo látky tvořící obsah zásilky pořízeny. Škodní nárok se vůči zasílateli uplatňuje zásadně bez DPH, a to ve všech případech s výjimkou škod řešených (v ekonomicky zdůvodněných případech) opravou poškozeného výrobku, která bude fakturována jako samostatný úkon, nebo v případech, kdy příkazce není plátcem DPH.
13. V případě, že podkladem pro stanovení hodnoty poškozeného či pohřešovaného obsahu zásilky je faktura v zahraniční měně, přepočítá se částka na této faktuře uvedená dle směnného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného ke dni převzetí zásilky k přepravě.
14. V případě poškození starší věci (např. elektronika, výpočetní technika apod.) nebo použité či opotřebené věci, která je obsahem poškozené zásilky, se skutečná hodnota věci v době přepravy odvíjí od stáří poškozené věci a jejího opotřebení. Výše náhrady škody bude vypočítána z hodnoty věci v okamžiku těsně předcházejícímu vzniku škody s přihlédnutím ke stáří, opotřebovanosti a amortizaci věci podle příslušných koeficientů pojišťovny zasílatele. Zasílatel neodpovídá za škodu přesahující takto zjištěnou částku.
15. Zasílatel je oprávněn vyzvat příkazce k doplnění reklamace. V době od odeslání výzvy k doplnění reklamace do doručení doplnění reklamace neběží lhůta pro vyřízení reklamace. Zasílatel je povinen „úplnou“ reklamaci (obsahující zápis o škodě, vyčíslení skutečné škody, případně znalecký posudek a doklad o eventuálním prodeji reklamovaného zboží) vyřídit nejpozději do 30 dnů poté, kdy mu byla reklamace doručena, a sdělit příkazci své stanovisko.
16. Jsou-li k vyřízení reklamace nezbytné podklady od orgánů činných v trestním řízení, od institucí působících v pojišťovnictví nebo od jiného orgánu či instituce, neběží lhůta pro vyřízení reklamace do té doby, než zasílatel takové podklady získá.
17. Vlastní úhrada řádně uplatněné a zasílatelem uznané reklamace se uskuteční nejdříve do 20 pracovních dnů ode dne uznání reklamace zasílatelem. Nárok na náhradu škody není příkazce oprávněn započítat proti nároku zasílatele na zaplacení ceny zasílatelských služeb před uplynutím lhůty dle předchozí věty nebo pravomocným přiznáním nároku na náhradu škody soudem.
18. V případě, že pohřešovaná zásilka, případně její část, je nalezena kdykoliv během reklamačního řízení, považuje se nárok příkazce na náhradu škody na zásilce za uhrazený okamžikem, kdy příkazce získá možnost se zásilkou nakládat. Byla-li zásilka nalezena příkazcem nebo příjemcem, je o této skutečnosti příkazce povinen zasílatele písemně informovat. Pokud byla před nalezením zásilky příkazci škoda, nebo její část, zasílatelem uhrazena v penězích, je příkazce povinen tuto částku zasílateli vrátit, případně po dohodě se zasílatelem obsah zásilky vydat.
19. V případě, že existuje podezření na spáchání trestného činu, jsou příkazce i zasílatel povinni spolupracovat a bez prodlení předávat všechny potřebné informace sloužící k rychlému dopadení pachatele. Tato povinnost se týká jak vzájemné spolupráce mezi příkazcem a zasílatelem, tak i spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Příkazce bere na vědomí, že v případech stanovených právními předpisy je zasílatel povinen na výzvu orgánu činného v trestním řízení, správního orgánu či soudu sdělit tomuto orgánu informace týkající se příkazce, příjemce nebo zásilky.


Kompletní Obchodní podmínky firmy PPL k nahlédnutí PDF zde

Kompletní Obchodní podmínky firmy DHL k nahlédnutí PDF zde

GDPR Privacy notice: Zásady zpracování osobních údajů fyzických osob v PPL CZ zde